ඔබේ ඇණවුම නිරීක්ෂණය කිරීම සඳහා කරුණාකර ඔබේ ඇණවුම් හැඳුනුම් පත්රය පහත කොටුව තුළට ඇතුළු කර "Track" බොත්තම ඔබන්න. ඔබට ලැබුණු රිසිට් පත සහ ඔබට ලැබුණු තහවුරු කිරීමේ ඊ-තැපෑලෙන් මෙය දෙනු ලැබුවා.